Ξένες Γλώσσες

Αγγλικά

Η Αγγλική Γλώσσα διδάσκεται ως πρώτη ξένη γλώσσα στο σχολείο μας από το Προνήπιο έως την ΣΤ΄ Δημοτικού. Κύριος στόχος του μαθήματος είναι η θεμελίωση βάσεων για την εκμάθηση της γλώσσας για ουσιαστική και ολοκληρωμένη επικοινωνία στον προφορικό και γραπτό λόγο. Οι μαθητές φτάνουν στο επίπεδο Α2 με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις ξένες γλώσσες (CEFR).

Πιο αναλυτικά, τα επίπεδα των τάξεων είναι τα εξής:

 • Α ‘ Δημοτικού – προπαρασκευαστική τάξη (pre- junior/ 2 ώρες την εβδομάδα)
 • Β ‘ Δημοτικού – Α ‘ προκαταρκτική (a’ junior/ 3 ώρες την εβδομάδα)
 • Γ’ Δημοτικού – Β’ προκαταρκτική (b’ junior/4 ώρες την εβδομάδα)

(τραγούδια, δραματοποίηση, καρτούν, παιγνιώδεις δραστηριότητες κ.α.)

 • Δ‘ Δημοτικού – Α ‘ κανονική (5 ώρες την εβδομάδα)
 • Ε ‘ Δημοτικού – Β ‘ κανονική. (5 ώρες την εβδομάδα)
 • ΣΤ’ Δημοτικού – Γ’ κανονική. (5 ώρες την εβδομάδα)

(έμφαση στη γραμματική και το λεξιλόγιο, ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων επικοινωνίας, επιλογή κατάλληλων βιβλίων, χρήση αντίστοιχων λογισμικών προγραμμάτων και διαδικαστικού πίνακα κ.α.)

Παράλληλα, οι μαθητές της Δ΄, Ε’ και ΣΤ’ τάξης προετοιμάζονται και συμμετέχουν στις εξετάσεις του Cambridge Young Learners (speaking, listening, reading, writing)., στις οποίες το σχολείο μας αποτελεί επίσημο εξεταστικό κέντρο. Με αυτόν τον τρόπο τους δίνεται η δυνατότητα να αποδείξουν τη γλωσσομάθεια τους και να ασκηθούν στη διαδικασία προετοιμασίας εξετάσεων και διαχείρισης του χρόνου και άγχους τους.

 

Γερμανικά -Γαλλικά

Τόσο στη διδασκαλία της γαλλικής όσο και της γερμανικής γλώσσας δίνεται έμφαση στις εξής παραμέτρους:

 • Εισαγωγή στο λεξιλόγιο, τη γραμματική και το συντακτικό της γλώσσας.
 • Εκμάθηση γραπτού και προφορικού λόγου σε πραγματικές καταστάσεις.
 • Χρήση διαδραστικού πίνακα και άλλων τεχνολογικών μέσων για την καλύτερη κατανόηση της γλώσσας.
 • Αναφορά σε χρήσιμα πολιτισμικά στοιχεία της γαλλικής/γερμανικής κουλτούρας.
 • Έμφαση στην επικοινωνία για τη θεμελίωση και την καλλιέργεια της προφορικής έκφρασης.

Η επιλογή της δεύτερης ξένης γλώσσας (Γαλλικά ή Γερμανικά) γίνεται στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις του Δημοτικού και διδάσκεται 2 ώρες εβδομαδιαίως.