Μελέτη περιβάλλοντος

Η Μελέτη Περιβάλλοντος  ως διδακτικό αντικείμενο αντλεί το γνωστικό της περιεχόμενο από μια σειρά αλληλεπιδράσεων του σχήματος άνθρωπος – φύση – πολιτισμός – κοινωνία – περιβάλλον. Έτσι, καλούμε τον μαθητή:

  • Να αποκτήσει γνώσεις και να αναπτύξει δεξιότητες που του επιτρέπουν να παρατηρεί, να περιγράφει και να ερμηνεύει τους συσχετισμούς του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος.
  • Να διαμορφώσει τις στάσεις και τις αντιλήψεις που θα τον καταστήσουν έναν ολοκληρωμένο άνθρωπο και ευσυνείδητο πολίτη απέναντι στον εαυτό του, στο φυσικό περιβάλλον και στο κοινωνικό σύνολο.