Μαθηματικά

Μέσα από τη διδασκαλία επιδιώκεται:

  • Η ανάπτυξη λογικο-μαθηματικής και συγκριτικής σκέψης.
  • Η οικοδόμηση βασικών μαθηματικών εννοιών, αρχών και γνώσεων.
  • Η ανάπτυξη ικανότητας του μαθητή να επεξεργάζεται δεδομένα, να διατυπώνει υποθέσεις και να καταλήγει σε λογικά συμπεράσματα.
  • Η μάθηση τρόπου επαναδόμησης, επαναδιατύπωσης, επεξεργασίας και επίλυσης προβλημάτων με χρήση μαθηματικών εργαλείων.
  • Η διαμόρφωση θετικής στάσης απέναντι στα Μαθηματικά και η αναγνώριση της χρησιμότητάς του μαθήματος στην καθημερινότητα.

Επιπλέον ενθαρρύνουμε τους μαθητές να αυτενεργήσουν στη μαθησιακή διαδικασία και τους προετοιμάζουμε ώστε να λάβουν μέρος στους διαγωνισμούς της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας.