Γλώσσα

Οι στόχοι του μαθήματος είναι:

  • Η γραφή και αναγνώριση των γραμμάτων.
  • Η σωστή έκφραση των συναισθημάτων σε μια συναισθηματική κατάσταση και ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου.
  • Η αναγνώριση των δομικών και γραμματικών στοιχείων την νεοελληνικής γλώσσας στον κειμενικό λόγο.
  • Η ανάπτυξη του προφορικού και του γραπτού λόγου.
  • Η εκμάθηση της ορθογραφίας των λέξεων με τη βοήθεια των οικογενειών τους, έτσι ώστε να κατανοείται η ετυμολογία τους.
  • Η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης για τη διαμόρφωση ενεργών και σκεπτόμενων πολιτών.
  • Η επεξεργασία ποικίλων κειμενικών ειδών.
  • Η κατανόηση ότι η προσπάθεια για τη βελτίωση του γλωσσικού επιπέδου δεν περιορίζεται μόνο στο μάθημα της γλωσσικής διδασκαλίας, αλλά εκτείνεται σε όλα τα μαθήματα και τις εκδηλώσεις της σχολικής και εξωσχολικής ζωής.

Παράλληλα, μέσω της υλοποίησης του προγράμματος της Φιλαναγνωσίας καλλιεργούμε το ενδιαφέρον των παιδιών για το διάβασμα λογοτεχνικών βιβλίων και τα ενθαρρύνουμε να παρουσιάσουν το αγαπημένο τους βιβλίο στην ολομέλεια της τάξης. Έτσι, οι μαθητές ασκούνται στο να επιλέγουν με επιτυχία το ανάλογο επίπεδο λόγου ενισχύοντας τη γλωσσική τους αυτοσυνειδησία.