Γεωγραφία

Μέσα από τη διδασκαλία της Γεωγραφίας επιδιώκονται οι ακόλουθοι στόχοι:

  • Η γνωριμία με το φυσικό περιβάλλον.
  • Η μελέτη των αλληλεπιδράσεων και αλληλεξαρτήσεων μεταξύ του φυσικού και ανθρώπινου περιβάλλοντος.
  • Η ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων σχετικών με:
  • τη χρήση λεκτικών, ποσοτικών και συμβολικών μορφών δεδομένων (κείμενα, εικόνες, γραφήματα, πίνακες, διαγράμματα και χάρτες)
  • την παρατήρηση του χώρου, τη χαρτογράφηση, την ερμηνεία στατιστικών δεδομένων
  • Η αναζήτηση και επεξεργασία πληροφοριών με στόχο την έρευνα γεωγραφικών θεμάτων και την εξεύρεση λύσεων με ορθολογικό τρόπο.
  • Η ευαισθητοποίηση για τα σύγχρονα προβλήματα της ανθρωπότητας και η ανάπτυξη απαραίτητων στάσεων για αποδοχή, επικοινωνία, συνεργασία και αλληλεγγύη με τους άλλους λαούς.