Γαλλικά – Γερμανικά

Τόσο στη διδασκαλία της γαλλικής όσο και της γερμανικής γλώσσας δίνεται έμφαση στις εξής παραμέτρους:

  • Εισαγωγή στο λεξιλόγιο, τη γραμματική και το συντακτικό της γλώσσας.
  • Εκμάθηση γραπτού και προφορικού λόγου σε πραγματικές καταστάσεις.
  • Χρήση διαδραστικού πίνακα και άλλων τεχνολογικών μέσων για την καλύτερη κατανόηση της γλώσσας.
  • Αναφορά σε χρήσιμα πολιτισμικά στοιχεία της γαλλικής/γερμανικής κουλτούρας.
  • Έμφαση στην επικοινωνία για τη θεμελίωση και την καλλιέργεια της προφορικής έκφρασης.

Η επιλογή της δεύτερης ξένης γλώσσας (Γαλλικά ή Γερμανικά) γίνεται στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις του Δημοτικού και διδάσκεται 2 ώρες εβδομαδιαίως.