Αγγλικά

Η Αγγλική Γλώσσα διδάσκεται ως πρώτη ξένη γλώσσα στο σχολείο μας από το Προνήπιο έως την ΣΤ΄ Δημοτικού. Κύριος στόχος του μαθήματος είναι η θεμελίωση βάσεων για την εκμάθηση της γλώσσας για ουσιαστική και ολοκληρωμένη επικοινωνία στον προφορικό και γραπτό λόγο. Οι μαθητές φτάνουν στο επίπεδο Α2 με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις ξένες γλώσσες (CEFR).

Πιο αναλυτικά, τα επίπεδα των τάξεων είναι τα εξής:

  • Α ‘ Δημοτικού – προπαρασκευαστική τάξη (pre- junior/ 2 ώρες την εβδομάδα)
  • Β ‘ Δημοτικού – Α ‘ προκαταρκτική (a’ junior/ 3 ώρες την εβδομάδα)
  • Γ’ Δημοτικού – Β’ προκαταρκτική (b’ junior/4 ώρες την εβδομάδα)

(τραγούδια, δραματοποίηση, καρτούν, παιγνιώδεις δραστηριότητες κ.α.)

  • Δ‘ Δημοτικού – Α ‘ κανονική (5 ώρες την εβδομάδα)
  • Ε ‘ Δημοτικού – Β ‘ κανονική. (5 ώρες την εβδομάδα)
  • ΣΤ’ Δημοτικού – Γ’ κανονική. (5 ώρες την εβδομάδα)

(έμφαση στη γραμματική και το λεξιλόγιο, ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων επικοινωνίας, επιλογή κατάλληλων βιβλίων, χρήση αντίστοιχων λογισμικών προγραμμάτων και διαδικαστικού πίνακα κ.α.)

Παράλληλα, οι μαθητές της Δ΄, Ε’ και ΣΤ’ τάξης προετοιμάζονται και συμμετέχουν στις εξετάσεις του Cambridge Young Learners (speaking, listening, reading, writing)., στις οποίες το σχολείο μας αποτελεί επίσημο εξεταστικό κέντρο. Με αυτόν τον τρόπο τους δίνεται η δυνατότητα να αποδείξουν τη γλωσσομάθεια τους και να ασκηθούν στη διαδικασία προετοιμασίας εξετάσεων και διαχείρισης του χρόνου και άγχους τους.